Day: 11/11/2022

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ “Super AI Engineer Season 3”

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมหาศาล และกำลังแทรกซึมเข้ามาอยู่รอบตัวเราทุกคน ในอนาคต AI จะถือเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นเครื่องมือสำหรับการแข่งขันกันระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่ ทางโครงการฯ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา  ผู้สนใจในเรื่อง AI หรือบุคคลทั่วไปทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการ “Super AI

Read More