ประชาสัมพันธ์

ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เดินหน้าโปรโมทร่วมกับ ดีอีเอส และดีป้า จัดงาน CEO Networking ชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้ดิจิทัลและบิ๊กดาต้าขับเคลื่อนและพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

7 มีนาคม 2566 ณ ห้องอาหาร ALATi โรงแรมสยามเคมปินสกี้, กรุงเทพมหานคร – ทราวิซโก เทคโนโลยี เดินหน้าโปรโมท #ThailandCONNEX #แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (#MDES) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดงาน CEO Networking ภายใต้โครงการ Digital Tourism: เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล เพื่อแนะนำและชักชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX เพื่อเปิดโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี (TRAViZGO TECHONOLOGY) กล่าวว่า “ThailandCONNEX เป็นแพลตฟอร์มที่ #TRAViZGO ร่วมลงทุนกับ #depa ให้เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล”

“ThailandCONNEX ถูกออกแบบและพัฒนาโดย #ทราวิซโก ผู้นำ #ทราเวลเทค ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 2 ทศวรรษ เราเข้าใจในทุกรายละเอียดของทุกขั้นตอนบริการท่องเที่ยว ตั้งแต่การตอบสนองการค้นหาข้อมูล การรับจอง การให้บริการ การรับชำระเงิน จนถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ เราออกแบบ ThailandCONNEX ให้ใช้งานง่าย ลดขั้นตอนความยุ่งยาก มุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน (User Experience) ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยประยุกต์ใช้หลากหลายเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เช่น บล็อกเชน (Blockchain) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สนับสนุนด้วยทีมงานมืออาชีพ เรามั่นใจว่า ThailandCONNEX จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Infrastructure) ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง”

“ThailandCONNEX ประกอบด้วย (1) Travel CONNEX ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกด้านทั้งที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการและสุขภาพไว้ ณ จุดเดียว เพื่อส่งต่อในลักษณะ B2B – Wholesales ให้ผู้ประกอบการตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agency) ทั้งในและต่างประเทศนำไปเสนอขายต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตน (2) Token CONNEX เป็น Utility Token ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract เพื่อให้เป็นเครื่องมือดิจิทัลมีประสิทธิภาพสำหรับทำการตลาดในการขยายฐานลูกค้า เพิ่มยอดขายด้วยการ Upsell หรือ Cross Selling รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จะเปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายการตลาดกับผู้ประกอบการอื่น ๆ และชุมชนโดยรอบ และ (3) Data CONNEX ธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรม ความชอบ และแนวโน้มของอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสินค้า/บริการให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมให้ตรงจุด”

“ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการแข่งขันแบบดิจิทัลได้ทันที วันนี้ ThailandCONNEX พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก” CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวเสริม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินธุรกิจให้ตอบรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นิยมทำการค้นหา จองที่พัก การเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ แบบออนไลน์ผ่าน OTAs (Online Travel Agents) ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จึงได้มีโครงการ Digital Tourism: เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้เข้าถึงและนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น”

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า “โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล” ดีป้า ได้ร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด ลงทุนพัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน ขยายโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รวมทั้งผู้ประกอบการตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ”

“งาน CEO Networking นี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่จะต่อยอดความร่วมมือครั้งสำคัญอันจะนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีและบิ๊กดาต้า ThailandCONNEX นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เราคาดว่าจะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX มากกว่า 100,000 ราย มีสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 200,000 รายการ และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

งาน CEO Networking ครั้งนี้ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คณะผู้บริหารดีป้าที่นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า รวมทั้งผู้บริหารภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ได้แก่

(1) ด้านที่พัก ได้แก่ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการบริหาร บมจ.เอ็ม บี เค คุณนรี สุเนต์ตา ผู้บริหาร Suneta Group นายพงศกร ลัชชาภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ป่าตองเบย์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา และตัวแทนจาก โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โรงแรมอัมรา และโรงแรมปรินซ์พาเลซ

(2) ด้านการเดินทาง ได้แก่ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สายการบินนกแอร์ นายกิตติธัช ไทยอารี ผู้บริหาร บจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ (AVIS) นายนที วรรธนะโกวินท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) นายจิระเดช ห้วยหงษ์ทอง กรรมการบริหาร บจก.หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ คุณภูวดี คุนผลิน กรรมการผู้จัดการ บจก.นัมเบอร์วัน เฟอร์รี่ และ นายคณาวุฒิ บัญชากร ผู้บริหาร บจก.คณา ย้าท ชาเตอร์

(3) ด้านกิจกรรม นันทนาการ สุขภาพ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านค้าปลีก ได้แก่ นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามพาร์คซิตี้ นายธเนศ จิระเสวกดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Divana นายสรเทพ โรจน์พจนารัช กรรมการผู้จัดการ บจก. สตีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) คุณอำไพ ราหุลทัต ประธานกรรมการบริหาร บจก.เมธาวี 2016 และตัวแทนจาก เจมส์ แกลอรี่

(4) ด้านตัวแทนท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มท่องเที่ยว ได้แก่ นายธนวัฒน์ โฆสิตวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.ทราวิซโก อินโนเทค Mr. Michael Nurbatlian ผู้จัดการประจำภูมิภาค (ประเทศไทย) Expedia, Inc. นายเกริกพงศ์ งาทวีสุข ผู้จัดการทั่วไป บจก.แอสเซนด์แทรเวิล นายเปเป้ อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บจก.โลเคเนชั่น นายตรีวุฒิ อนุรักษ์ประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.ยอร์ช มี คอร์เปอเรชั่น นายวิรัช จัตุรภุชพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนจาก บจก.มาร์วินทัวร์ (เอเชีย)

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วม ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์: www.thailandconnex.com เพจเฟซบุ๊ก: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900

ThailandCONNEX #TRAViZGO #TRAViZGOTechnology #TRAViZGOInnotech #TravelTech #Digital #Centaur #Travel #ท่องเที่ยวไทย #ดิจิทัล