สังคม-CSR

นำสัมมาสมาธิกลับสู่แดนพุทธภูมิ สานต่อ มหาปณิธานสมเด็จพระญานวชิโรดม

วัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดม หรือ สมาธิสถานสมเด็จพระญาณวชิโรดม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสาขาของ วัดธรรมนมงคลฯ สุขุมวิท 101 เป็นสถานที่ปฏิบัติสมาธิภาวนา ตามแนวทางคำสอน ที่สืบทอดจากหลวงปู่มั่น (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต) หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ มาจนถึง เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นวัดป่าที่สร้างกุฏิด้วยหลังคามุงจากและใบตองตึง พัฒนามาจากพื้นที่ป่าข้าวโพดรกร้าง ซึ่งเป็นที่ดินที่ศิษยานุศิษย์ถวาย ร่มรื่น ดูสงบสวยงาม อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และเป็นวัดสร้างใหม่หลังจากที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ละสังขารไปแล้ว แต่ท่านเคยปรารภเอาไว้ว่าอยากจะสร้างวัด พระสมุห์ไพโรจน์ โอภาโส จึงสืบทอดเจตนารมณ์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่าน ปัจจุบันวัดป่าหรือสมาธิสถานแห่งนี้มักจะเรียกกันว่า ที่พักสงฆ์ป่าสมเด็จพระญานวชิโรดม

วันนี้ชาวพุทธในอินเดียกว่า 10 ล้านคน เป็นชาวพุทธที่ยังทำสมาธิไม่ถูกต้องตามวิธีธรรม จึงเป็นส่วนหนึ่งของที่มาในการบวช เพื่ออบรมสมาธิหลักสูตรคุรุสาสมาธิ รุ่น 4 สิรินฺธรวงศ์ (อ่านว่า สิ-ริน-ธะ-ระ-วง) ซึ่งแปลว่า ตระกูลของพระคุณท่านสิรินธโร หลักสูตรนี้นั้น เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม เป็นผู้คิดขึ้นมา ด้วยการใช้พระสอนพระด้วยกัน และในการนี้มีพระคุณเจ้า พระเถรานุเถระ ผู้ประสงค์จะมาเป็นศิษย์หลวงพ่อ จำนวน 30 รูป กุลบุตร อุบาสก ประสงค์จะเข้ามาบวช 30 รูป รวมเป็น 60 รูป โดยผู้ที่เดินทางมาบวชเพื่อเรียนรู้อบรมคุรุสาสมาธิทั้งหมดแล้วนั้น จะนำกลับไปปฏิบัติและเผยแผ่ยังประเทศอินเดีย จึงเป็นครั้งแรกในโอกาสแห่งธรรมอันดีงาม ที่ชาวพุทธและศิษย์ในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จะได้นำสัมมาสมาธิกลับคืนสู่พุทธภูมิ ตามวิถีแนวทางคำสอน ได้สร้างสันติภาพโลกด้วยสมาธิ อีกทั้งยังได้สืบสานและสานต่อเจตนามหาปณิธาน งานของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ให้เกียงไกร

พระสมุห์ไพโรจน์ โอภาโส กล่าวว่า “การบวชอบรมคุรุสาสมาธิ เพื่อนำสัมมาสมาธิกลับคืนสู่พุทธภูมิ และเพื่อสานต่อมหาปณิธานสมเด็จพระญานวชิโรดมที่จะเกิดขึ้นมี วัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ เราทำเพื่อชาติ เพื่อความสัมพันธ์ของชาติสองเพื่อจรรโลงพระศาสนาในแต่ละประเทศให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น ประหนึ่งว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ และประการสุดท้าย ได้ยอยกพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยะประเทศว่า พระองค์เป็นพระอัครศาสนูปถัมภก ผู้ใส่ใจ ในการบำรุงพระพุทธศาสนา บุญจากความศรัทธาที่จะร่วมกันครั้งนี้ ก็ยังเป็นคุณงามความดี ที่ได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย อนุโมทนาสาธุ”
จึงใคร่เชิญชวนชาวพุทธและ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอัฏฐะบริขาร แก่พระคุณเจ้าและกุลบุตรชาวอินเดีย ที่จะเดินทางมาอุปสมบทเรียนคุรุสมาธิ รุ่น 4 (สิรินธรวงศ์) และการร่วมบุญในครั้งนี้ยังได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับ กุลบุตร ผู้เป็นอุปสัมปทาเปกขะ (ผู้เตรียมบวช) มอบบริขารเพื่อการอุปสมบท มูลค่าต่อบริขาร 1 ชุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และรับเพียง 60 เจ้าภาพ หรือ สนับสนุนตามกำลังศรัทธา ผู้ที่สนใจมีจิตศรัทธา สามารถสนับสนุนโครงการได้ที่ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020-3982-11183 ชื่อบัญชี เพื่อสร้างวัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดม หรือ พระสมุห์ไพโรจน์ฯ โดยจะอุปสมบทในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ พัทธสีมาวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ และจะเดินทางไปปฏิบัติสมาธิ ณ วัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดม ที่พักสงฆ์ป่าสมเด็จพระญานวชิโรดม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ผู้สนใจและมีจิตศรัทธา สามารถรับชมรายละเอียดได้เพิ่มเติม
https://youtu.be/_Fu_AKKCKqg
สนใจเข้าร่วมฝึกปฎิบัติสมาธิภาวนา หรือติดตามกิจกรรมได้ที่เพจวัด หรือยูทูบ https://www.facebook.com/WachiroDhomMeditation/
https://www.youtube.com/@user-ys7cf8st5n