ตระเวนกิน-เที่ยว

การการท่องเที่ยว เปิดตัวกิจกรรม “สุข เต็ม สิบ”สนับสนุนท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชุมชนของไทย ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มโฮมสเตย์ไทย

กรมการท่องเที่ยว ต่อยอดความสำเร็จ  “สุข เต็ม สิบ” เตรียมออกโปรดักท์ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เน้น 3 จุดขายหลักที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ได้แก่ Healthy Homestay เน้นนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจด้านสุขภาพ  Eco-Friendly Homestay เน้นนักท่องเที่ยวที่รักษ์ธรรมชาติและชื่นชอบความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ เน้นสร้างความประทับใจในอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของที่พักในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสุขกว่าเดิม   ให้นักท่องเที่ยวอดใจรอพบกับสิ่งใหม่ๆนี้ 

ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์ไทย) : เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างกันโดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย รูปหลังคาทรงไทยลายกลอนอยู่บนตัวอักษร Homestay STANDARD Thailand

การท่องเที่ยวโดยชุมชน : เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผ่านกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนายกระดับ คุณภาพชีวิต และการกระจายรายได้ในท้องถิ่น โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูป CBT Thailand กับ    ดอกบานไม่รู้โรย ที่เป็นตัวแทนของความสุขและความยั่งยืนของชุมชนมอบให้กับนักท่องเที่ยว 

แนะนำ “สุข เต็ม สิบ” เมื่อท่องเที่ยวที่ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook fanpage :  Homestaystandardthailand  หรือ 0 2141 3235 หรือ 0 2141 3238 (ในวันและเวลาราชการ)