Friday, May 24, 2024
Latest:
กีฬาประชาสัมพันธ์

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองชัยบนโพเดียม ส่งท้ายกำรแข่งขันThailand Super Series 2023 สนามสุดท้ายที่บุรีรัมย์

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ กัด ฉลองควำมส ำเร็จแห่งจิตวิญญำณ
กำรแข่งขันที่มุ่งมั่นสู่ชัยชนะที่เป็นดีเอ็นเอ
สำคัญของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ด้วยกำรคว้า ตำแหน่งขึ้นฉลองชัยบนโพเดียมปิดท้ายการแข่งขัน Thailand Super Series 2023 สนามสุดท้ำย ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน ณ สนามช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยผลงานจากทีม A-Tech RalliarLiqui Moly นำโดยนักแข่ง อ๊อป
เอกลักษณ์ นำคเกิด รถหมำยเลข 16 ที่คว้ำต ำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับที่ 3จาก การแข่งขันใน Division 1 คลาส A


ร่วมด้วยทีม Singha TT Motorsport นำโดยนักแข่ง มำร์ค จักรพันธ์ ตันก ำเนิด รถหมายเลข 63 ที่คว้ำตำแหน่งรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 4 จากการแข่งขันใน Division 2 คลาส C ได้ ำเร็จจากการแข่งขันทั้งในสองวัน รวมทั้งหมด 4 รางวัล
ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังได้นำลูกค้าคนพิเศษร่วมเชียร์การแข่งขันแบบวีไอพีติดขอบสนาม พร้อมจัดเต็มความสนุกกับกิจกรรมพิเศษมากมาย รวมถึง Meet & Greet อย่ำงใกล้ชิดกับนักแข่งรถของมิตซูบิชิ มอเตอร์สเป็นการปิดท้ำย กิจกรรม “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เรซซิ่ง สปิริต สตรีท เซอร์กิต เอดิชั่น” (MITSUBISHI MOTORS
RACING SPIRIT STREET CIRCUIT EDITION) อีกด้วยเพื่อตอกย้ำควำมเป็นผู้นำด้านมอเตอร์สปอร์ต มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยืนยันความพร้อมในฤดูการหน้า ที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนทีมแข่งเพื่อเข้าร่วมรายการ Thailand Super Series 2024 พร้อมยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการส่ง ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะนเสนอสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม ความแข็งแกร่งทนทาน และความสะดวกสบายด้วยมาตรฐานสูงสุดสำหรับรถแข่ง ให้แฟน ๆ มอเตอร์
สปอร์ตของ มิตซูบิชิมอเตอร์ส ได้ติดตำมความสนุกเร้าใจกันอย่ำฝางต่อเนื่อง
ลูกค้ำที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมและสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย สามารถ
ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรได้ที่ www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH