ประชาสัมพันธ์

The Most Powerful Brands of Thailand 2022 ประกาศผลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังครั้งที่ 6 กับ 30 แบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand 2022” ใน 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นการสำรวจแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้บริหารแบรนด์ รวม 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดอันดับความแข็งแกร่งของแบรนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อชี้นำสังคม ซึ่งภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้ทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการประกาศผลสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ทุก 2 ปี โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 

โดยความแข็งแกร่งของแบรนด์มาจากการประเมินซึ่งครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในด้าน Market Share, Mind Share และ Heart Share อย่างครบถ้วน  

“การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศที่ใช้กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดถึงกว่า 24,000 ตัวอย่างครอบคลุม 14 จังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นงานวิจัยที่คณะภาคภูมิใจ และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการสร้างแบรนด์ ของภาคธุรกิจ”รศ.ดร.วิเลิศกล่าว

และภายในงาน ได้จัดเสวนาถอดรหัสบทเรียนจากงานวิจัยนี้ ในหัวข้อที่น่าสนใจคือ  “The POWERFUL ECOSYSTEM FOR BRANDING” โดยรศ. ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ รองศาสตราจารย์ ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ รองประธานหลักสูตร MBM” ซึ่งเป็นการถอดรหัสบทเรียนจากงานวิจัยนี้เพื่อทราบถึงขุมพลังอันนำไปสู่ความสำเร็จของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ จำนวน 30 แบรนด์ ซึ่งนอกจากการวิจัยเชิงQuantitative โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าทั่วประเทศเพื่อหาสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแล้วคณะผู้วิจัยยังได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารแบรนด์เหล่านี้ เพื่อทราบถึงกลยุทธ์อันนำไปสู่ความเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งแม้แต่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยความผันผวนของโลก สุดยอดแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังคงประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้น

รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงที่มาของงานวิจัยนี้ว่า เนื่องด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภัยธรรมชาติ และความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อวิถีชีวิตของประชาชน และรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ ถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้บริหารที่ต้องออกแบบกลยุทธ์เพื่อนำพาธุรกิจฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในการศึกษาปีนี้ คณาจารย์ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มเติมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตใหม่ที่มีความเป็นดิจิทัลเพื่อให้ได้ข้อมูลเหมาะกับยุคสมัยและสามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางการตลาดแง่มุมต่าง ๆ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ศึกษาทางด้านการตลาดให้สามารถเข้าใจถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งในธุรกิจที่หลากหลายได้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษายังคงยึดหลักความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ด้วยขนาดตัวอย่างที่มากถึง 24,000 ตัวอย่าง จากทุกส่วนของประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,000 ตัวอย่าง และอีก  12,000 ตัวอย่างใน 13 จังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในทุกภาคทั่วประเทศ ทำการเก็บด้วยการกำหนดโควตากับผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-69 ปี ที่มีการกระจายเพศและช่วงอายุอย่างทั่วถึง อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆด้วยตนเอง  จึงถือเป็นการประเมินแบรนด์ที่มีการแท้จริง  

รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand  จึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นเครื่องยืนยันว่าแบรนด์ที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม

ข้อมูลเพิ่มเติมThe Most Powerful Brands of Thailand 2022ประกาศผลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังครั้งที่ 6

แสกน QR code  นี้