อสังหาริมทรัพย์

“เคหะสุขประชา” จับมือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า พร้อมส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ “ร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดิน”

“บมจ.เคหะสุขประชา” ผนึก “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดิน” เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า “เคหะสุขประชา” ที่จัดให้เป็นที่อยู่อาศัย พร้อมส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตสำหรับครัวเรือนเปราะบาง นำโดย  เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และ บริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ของเคหะสุขประชาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่ม “ครัวเรือนเปราะบาง” ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ เพราะคือการให้โอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยเหลือชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น จากการมีที่อยู่อาศัยและมีงานทำ ดังนั้นภารกิจในวันนี้จะไม่ใช่เพียงการทำบ้านเช่าพร้อมอาชีพเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายโครงการใหญ่ที่กำลังดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท เคหะสุขประชา ไม่ว่าจะเป็นโครงการเคหะสุขประชาฉลองกรุง โครงการเคหะสุขประชาร่มเกล้า โครงการเคหะเกษตรยั่งยืน จ.ระยอง โครงการนำร่องตลาดต้นแบบ 6 ไร่ การฝึกอบรม และอีกหลายโครงการ โดยเฉพาะอาชีพหลักทั้ง 6 ประการ ได้แก่ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ตลาด งานบริการ ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ “เคหะสุขประชา” จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ภายใต้โครงการ “ร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดิน” เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า “เคหะสุขประชา” ที่จัดให้เป็นที่อยู่อาศัย พร้อมส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตสำหรับครัวเรือนเปราะบาง นำโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และ บริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด

โดย “โครงการร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดิน” ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่าต่างๆ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ จัดให้เป็นที่อยู่อาศัยพร้อมอาชีพสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด พร้อมพิจารณาแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งและสภาพแวดล้อมและร่วมสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนด ตั้งแต่โครงการระยะสั้นไปจนถึงโครงการระยะยาว อาทิ การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม สนับสนุนการปลูกเมล็ดกาแฟและการแปรรูปการเกษตร การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ ตลอดจนการศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ

ด้าน นายจอมกิตติ ศิริกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐเเละกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนเป็นสำคัญ และมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินเสมอมา โดยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดิน” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ตั้งใจร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เช่าบ้าน “เคหะสุขประชา” ให้มีโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกายและใจ โดยมีบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมภารกิจ นำโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และ บริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด

ความร่วมมือใน “โครงการร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดิน” ครั้งนี้ จะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากมีการเยี่ยมชมสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเจียไต๋ จ.กาญจนบุรี โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด เพื่อศึกษานวัตกรรมการเกษตร และศึกษาดูงานโครงการฟาร์มพืชไร่แสลงพัน จ.สระบุรี โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนั้น โครงการในอนาคตยังแบ่งเป็น 3 ระยะ คือโครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟ และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว การศึกษาดูงานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท การศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวันให้นักเรียน การศึกษาอาชีพบริบาลดูแลผู้สูงอายุ การคัดเลือกเยาวชนร่วมโครงการสร้างอาชีพ โครงการครัวเคหะสุขประชา by Chef Cares การร่วมกันออกแบบ Story telling การซื้อวัตถุดิบด้านอาหารจากชุมชนเคหะสุขประชา และการสร้างสินค้าจากวัตถุดิบในชุมชน รวมถึงเมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น