สังคม-CSR

ขอเชิญร่วมบริจาค วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี 2505 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้ง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่คนพิการทางสติปัญญาทุกระดับวัย ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาของประชากรที่พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้ม จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนาประชากรของประเทศโดยรวม
ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา รวม 11 แห่ง

 • ตั้งอยู่ส่วนกลาง 6 แห่ง ได้แก่
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง
 3. ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
 4. โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
 5. ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร
 6. ศูนย์พัฒนาปัญญา
 • ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่
 1. ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 2. ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
 3. ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 4. ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์
  ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์
  กองทัพบก(ททบ.5) จัดรายการพิเศษ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ในวันอาทิตย์ที่ 16
  กรกฎาคม 2566 เวลา 14.35 – 16.30 น.
  ขอเชิญร่วมบริจาคได้หลายช่องทาง อาทิ
  ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง
  เลขที่บัญชี 049-2-01586-7
  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอโศกดินแดง
  เลขที่บัญชี 056-1-00234-7
  หรือจะสะดวกสแกนคิวอาร์โค้ด